Konix

تنها داروی ظهور و ثبوت دارای CE در ایران

ماندگاری بیشتر و بوی کمتر نسبت به داروهای مشابه

دمای مطلوب نگه داری( به دور از نور آفتاب ) : 35 - 5 درجه سانتی گراد

500 میلی لیتر
جهت رقیق کردن ، سه برابر حجم دارو، آب افزوده گردد.

BUY NOW